Subsidies en fondsenwerving voor sportverenigingen

IMG_5925

Minder sponsorinkomsten, minder contributies en ook nog eens te horen krijgen dat de lokale gemeente inzet om te bezuinigen op sport en sportverenigingen. Het is momenteel niet gemakkelijk om (vrijwillig) sportbestuurder te zijn en voor komend seizoen een sluitende begroting te maken. Des te belangrijker om je periodiek op de hoogte te stellen van beschikbare en relevante subsidieregelingen voor jouw vereniging. Hoe is jouw kennis van beschikbare subsidies? Komt je sportvereniging mogelijk in aanmerking voor een vergoeding, gift of aantrekkelijke lening? Zijn er mogelijkheden om de vereniging duurzamer te maken? Dit artikel beschrijft een aantal voorbeelden van fondsen en subsidieregelingen, die voor elke sportbestuurder de moeite waard zijn om in de gaten te houden.

Eigen onderzoek leert dat het subsidielandschap voor de sportsector heel uitgebreid is. Zo uitgebreid dat het gevaar op de loer ligt om als bestuurder of betrokkene van de sportvereniging snel af te haken. NOC*NSF helpt in het creëren van overzicht met hun Sportsubsidiewijzer. Het doel van deze Sportsubsidiewijzer is om een indruk te geven van het brede pallet aan subsidiemogelijkheden voor sportorganisaties. Je vindt er alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden van de Europese Unie en daarnaast relevante subsidieprogramma’s van nationale, provinciale en lokale overheden. Voor de geïnteresseerde, zie www.nocnsf.nl/sportsubsidiewijzer.

In het vervolg worden drie uiteenlopende subsidieregelingen uitgelicht. Ten eerste de relatief bekende regeling ‘Sportimpuls’. Aanvrager Ferry Broekhof geeft praktische tips voor verenigingen, die hier gebruik van willen maken. Ten tweede is er aandacht voor duurzaamheidssubsidies, waaronder de landelijke EDS regeling. Ook op regionaal niveau zijn op duurzaamheidsgebied namelijk vaak veel (subsidie)mogelijkheden. De laatste betreft het Oranje Fonds, waar ook op een meer laagdrempelige en kleinschalige manier aan fondsenwerving voor de vereniging kan worden gedaan.

Sportimpuls

Een grote subsidieregeling – welke is opgenomen in de Sportsubsidiewijzer – betreft de subsidie ‘Sportimpuls’ van het Ministerie van VWS. Sportimpuls is bedoeld om activiteiten op te zetten voor mensen uit de omgeving van de subsidieaanvrager, die niet of nauwelijks sporten. Sportverenigingen, fitnesscentra en andere sportaanbieders kunnen de subsidie aanvragen. Er zijn 3 verschillende Sportimpulsen: ‘Sportimpuls regulier’ voor iedereen die nog onvoldoende sport en beweegt, ‘Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht’ voor kinderen met overgewicht en ‘Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten’ om sport voor iedereen toegankelijk te maken. Er kan minimaal € 10.000,- en maximaal €100.000,- voor de Sportimpuls regulier en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten aangevraagd worden. Voor de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht kan minimaal € 10.000,- en maximaal €125.000,- aangevraagd worden.

Ferry Broekhof van voetbalvereniging ONA uit Gouda deed een paar jaar geleden een subsidieaanvraag bij Sportimpuls. “VV ONA is gevestigd in een lage inkomensbuurt in Gouda. Onze belangrijkste doelen waren om het sportaanbod voor met name ouderen en allochtone vrouwen uit te breiden en de sportparticipatie van ouderen te verhogen. Onze vereniging diende als centraal punt in de organisatie van nieuwe activiteiten. Dit paste goed in het doel van Sportimpuls. De tijdsbesteding en de voorbereiding om een kwalitatief goede subsidieaanvraag te doen, moeten echter niet worden onderschat. Elke sportbestuurder die hier iets mee wil doen, zal voldoende tijd en mensen moeten reserveren.”

Voorwaarde van Sportimpuls is wel dat de subsidieaanvrager een samenwerking zoekt met partijen in de buurt. Bijvoorbeeld met scholen, zorginstellingen, de kinderopvang of het bedrijfsleven. Broekhof: “Dit is inderdaad een belangrijke voorwaarde en hier hebben we veel tijd aan besteed in onze aanvraag. We hebben samenwerking gezocht met enkele woonorganisaties en een organisatie verantwoordelijk voor het gemeentelijke sportbeleid.” De subsidie wordt uiteindelijk maximaal twee jaar verstrekt. Daarna is het de bedoeling dat de sportactiviteiten doorgaan zonder subsidie met behulp van de opgezette samenwerking met andere partijen. Broekhof: “Handige tips? Op de website van Sportimpuls staat veel informatie voor het doen van een aanvraag, zie ook www.sportindebuurt.nl/sportimpuls/procedure/. Daarnaast is aandacht voor het borgen van de projecten na de subsidieperiode cruciaal. In de aanvraag dient hier veel aandacht aan te worden besteed. Helemaal mooi is het als er al concrete afspraken met partijen kunnen worden gemaakt. Idealiter wordt het onderdeel van het gemeentelijk of regionaal sport- en beweegaanbod of sluiten er allerlei andere verenigingen uit de buurt aan. Ik heb het idee dat de regeling wel steeds bekender raakt en daardoor meer aangevraagd wordt. Dan is het nog belangrijker om je aanvraag zo professioneel en relevant mogelijk in te dienen. Dat geeft de meeste kans op succes”.

De Koninklijke Nederlandse Korfbalvereniging (KNKV) stimuleert de subsidieregeling zelfs actief onder de bij de bond aangesloten verenigingen. Naast het actief promoten van de regeling helpt de KNKV ook met de aanvraag. Zo zijn ze een samenwerking gestart met een partij, die elke vereniging op dat gebied kan ondersteunen. Hiermee wordt geprobeerd om elke vereniging in staat te stellen een aanvraag te laten doen die van een goed kwalitatief niveau is. De KNKV hoopt vervolgens dat de aangesloten verenigingen met behulp van de subsidie zowel kwalitatief als kwantitatief zullen groeien.

De huidige subsidieregeling van Sportimpuls 2012 – 2016 is afgelopen. Op de website staat vermeld dat de verwachting is dat begin 2017 nieuwe aanvragen kunnen worden gedaan. Een tip is om je via de website aan te melden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de start en inhoud van de nieuwe regeling.

Duurzaamheidssubsidies

Opvallend zijn de vele regelingen op het gebied van duurzaamheid. Zowel op gemeentelijk en provinciaal niveau als op landelijk niveau bestaan er subsidieregelingen voor sportverenigingen, die plannen hebben om de duurzaamheid van de vereniging te vergroten. De gemeente Amsterdam kent bijvoorbeeld diverse subsidies en financieringsmogelijkheden voor duurzame maatregelen. Dit varieert van stimulering om op een duurzame manier gebouwen te verwarmen tot subsidie voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op o.a. sportaccommodaties. Daarnaast helpt de gemeente bij verenigingen die hun sportaccommodatie willen renoveren of een nieuw sportcomplex willen bouwen. Voor alle mogelijkheden, zie ook
https://www.amsterdam.nl/sport/sportaanbieders/duurzame-amsterdamse/subsidies-duurzaam/ 

Op landelijk niveau bestaat de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Deze is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie op sportaccommodaties van sportverenigingen en stichtingen. De subsidiepot van € 6 miljoen per jaar wordt door het Ministerie van VWS beschikbaar gesteld, omdat ze veel mogelijkheden voor energiebesparing zien bij sportverenigingen. De subsidiabele kosten bestaan uit de aanschaf van middelen tot energiebesparing. Arbeidskosten worden niet als subsidiabel gezien. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%, waarbij de subsidiabele kosten minimaal € 3.000,- moeten bedragen. Voor 2016 is de regeling gesloten, maar begin 2017 zullen aanvragen weer mogelijk zijn. In alle gevallen zal voor een investering in duurzaamheid, een nieuw clubgebouw of andere activiteiten nog steeds een forse investeringsbijdrage van de vereniging nodig zijn. Hier kan de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) uitkomst bieden. Zij kunnen namelijk een borgstelling van 50% afgeven aan een leningverstrekker, die een bepaalde zekerheid van een vereniging eist bij het verstrekken van een lening. In het geval van een duurzaamheidsinvestering kan een vereniging bij SWS zelfs een borgstelling van 100% van het te lenen bedrag aanvragen.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is in eerste aanleg niet direct op sportstimulering gericht. Het Oranje Fonds steunt vooral sociale initiatieven. Er zijn bij het fonds echter ook mogelijkheden voor verenigingen om op een laagdrempelige manier inkomsten voor hun vereniging te realiseren. Jaarlijks organiseert het Oranje fonds hun eigen collecte. Elke sportvereniging kan deelnemen en zich aanmelden bij het Oranje Fonds. De totale collecteopbrengst van elke deelnemer wordt gelijk verdeeld tussen het Oranje Fonds en de sportvereniging. Het Oranje Fonds besteedt de opbrengst aan sociale organisaties in de provincie waar de collecte plaatsvond. De andere helft is voor de deelnemende vereniging, die dit vrij mag besteden ten gunste van de vereniging. Het watersportverbond is één van de vele enthousiaste deelnemers aan de collecte, die voor een leuke extra bijdrage zorgt.

Ook is het Oranje Fonds een voorbeeld van een fonds dat soms een programma op sportstimulering richt. Zo organiseerde zij van 2013 t/m 2016 in samenwerking met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport het programma Kracht van Sport. Het doel van het programma was om de lokale samenwerking tussen sport, zorg en welzijn aan te jagen en steunde voornamelijk sociale sportinitiatieven. Diverse sportverenigingen dienden aanvragen in en zochten samenwerking met scholen en welzijnsinstellingen. Het directe voordeel van het programma Kracht van Sport voor sportverenigingen vormde o.a. de bouw van een nieuw clubhuis, maar ook het binden van nieuwe leden aan de vereniging als gevolg van de kennismaking van mensen uit de buurt met de vereniging. Het is daarom van belang om periodiek op de hoogte te blijven van de stimuleringsprojecten van dit soort fondsen.

Extra inkomsten zijn welkom

De voorbeelden laten zien dat het de moeite waard kan zijn om je te verdiepen in de aanwezige subsidieregelingen voor sportverenigingen. Grote subsidieaanvragen of omvangrijke projecten vergen veel tijd en toewijding van bestuurders en/of vrijwilligers van de vereniging. De beloning van dit werk kan groots zijn op zowel lokaal sociaal-maatschappelijk gebied als voor de ontwikkeling van de eigen vereniging. Echter bestaan er ook voldoende mogelijkheden, indien de benodigde vrijwillige inzet van leden voor een dergelijk omvangrijk traject onhaalbaar is. En in een tijd waarin de begroting van veel verenigingen onder druk staat, zijn alle extra inkomsten welkom. Veel succes met de zoektocht.